Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την ίδρυση ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων οχημάτων !


Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 128145 ΦΕΚ 5583/Β/18-12-2020 - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών.

 

 

  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) Της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 «Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές» (Α' 174), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

γ) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151).

δ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

στ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

ζ) Της υπό στοιχεία ΔΝΣα'/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 19.7.2019 κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β' 3058).

η) Της υπ' αρ. 37776/2645/30.5.2017 (Β' 1882) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει.

2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1.Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορικών εταιρειών, όπως αυτές ορίζονται στον ν. 3887/2010 (Α' 174) όπως ισχύει, πέραν των διατάξεων του άρθρου 22 του π.δ. 1224/1981 (Α' 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α' 150), όπως ισχύουν.

2.Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων δύναται να αδειοδοτηθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3, εφόσον η μεταφορική εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους.

3.Για τη νόμιμη λειτουργία ιδιωτικού πρατηρίου υγρών καυσίμων της παρούσας, εκδίδεται άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 37776/2645/30.5.2017 υπουργική απόφαση (Β' 1882), όπως ισχύει. Η ίδια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλούς λειτουργίας του πρατηρίου, για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για τη σφράγιση των εγκαταστάσεών του.

 

Άρθρο 2

Μεταβατικές διατάξεις

1.Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίες λειτουργούν μόνο με Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, χορηγούμενο από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε ισχύ, συμμορφώνονται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 37776/2645/30.5.2017 (Β' 1882) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

2.Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι εγκαταστάσεις σφραγίζονται από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 59555/2459/14.7.2000 (Β' 1261) υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 14 Δεκεμβρίου 2020

 



Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166