Διενέργεια Επιτόπιων Επαληθεύσεων και Ορισμός Ελεγκτών/Ομάδων Ελεγκτών Επιτόπιας Επαλήθευσης για πράξεις της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε.: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»


Τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε.: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», οι οποίες δίνονται στον «Πίνακα πράξεων της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων της ΚτΠ Α.Ε.: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», προς επιτόπια επαλήθευση».

 

 Ειδικότερα και στο πλαίσιο του παραπάνω έργου, θα ελέγχονται – πιστοποιούνται τα εξής:

 

  • Η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο Δικαιούχος σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης.
  • Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης (πρότασης κάθε Δικαιούχου), σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης.
  • Ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, αντιστοιχεί σε υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
  • Η πραγματοποίηση των δαπανών οι οποίες αναφέρονται στο Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Πράξης και η επιλεξιμότητά τους με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
  • Η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, περιλαμβανομένων των κανόνων
    δημοσιότητας. Το έργο των Ελεγκτών κάθε Ομάδας Επιτόπιας Επαλήθευσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και την υποβολή της στην ΚτΠ Α.Ε..

 

Ο αριθμός ελεγκτών επιτόπιας επαλήθευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2), ανά επιτόπια επαλήθευση. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις της παρούσας Απόφασης θα διενεργηθούν στο μεσολαβών χρονικό διάστημα από 06-03-2017 έως 15-03-2017. Εμπλεκόμενοι και Δικαιούχοι θα ενημερωθούν σχετικά, με έγγραφο ή ηλεκτρονική επικοινωνία (e-mail με απόδειξη παραλαβής) από τον Υπεύθυνο Δράσης της Εταιρείας.

 

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης κάθε ελέγχου επιτόπιας επαλήθευσης τίθεται το διάστημα των οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ανά Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Δαπάνης ή Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Πράξης από την ημερομηνία διενέργειας της επιτόπιας επαλήθευσης.

 Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166