Η απόφαση με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού (υγροποιημένου φυσικού αερίου) LNG σε οχήματα!


Με καθυστέρηση άνω του ενός μήνα δημοσιεύθηκε την 1η Ιουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα , σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», με νομοτεχνικές βελτιώσεις σε σχέση με την πρώτη ανακοίνωση στα τέλη περασμένου Μαΐου (βλ. ΑΔΑ 6ΥΣΕ465ΧΘΞ -ΖK2 ).

Οι προβλέψεις της απόφασης αφορούν τόσο τα υφιστάμενα πρατήρια όσο και τα υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» όπως τα αναφέρει η απόφαση.

Η απόφαση καθορίζει τους όρους , τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας , για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/καιL-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικές χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα, μέγιστης αποθηκευτικής δυναμικότητας 50 τόνων, ως προς την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

1.Με την απόφαση καθορίζονται :

α) οι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία , συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

δ) το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως , συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα. 

2.Γενικώς τα μικτά πρατήρια LNG ή/ και L-CNG, εκτός από την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις των κειμένων εκάστοτε διατάξεων των σχετικών με την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών ή/και εναλλακτικών καύσιμων σε όσα σημεία δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση.

 

Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε αναλυτικά την σχετική απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/.../6%CE%A5%CE%A3%CE%95465%CE%A7...Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166