Ξεκινούν και ολοκληρώνονται οι ενδεικτικοί επιτόπιοι έλεγχοι στα πρατήρια του Γ' κύκλου (υπόλοιπη επικράτεια) για την επιδότηση των συστημάτων εισροών εκροών !


Ελεγκτές της Κοινωνίας της πληροφορίας Α.Ε, η εταιρεία που ελέγχει και διαχειρίζεται το επιδοτούμενο πρόγραμμα των πρατηρίων καυσίμων για την εφαρμογή των Συστημάτων Εισροών Εκροών, ξεκινούν τις επόμενες ημέρες δειγματοληπτικούς ελέγχους σε συγκεκριμένα πρατήρια του Γ' Κύκλου, τα οποία ενημερώνονται εγκαίρως, οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες Πρατηρίων. 

Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα πρατήρια του Α' κύκλου (Αττική - Θεσσαλονίκη).
Από τις αρχές Μαΐου ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν στο τέλος Μαΐου, οι έλεγχοι στα πρατήρια του Β' Κύκλου (Μαγνησία, Λάρισα, Ιωάννινα, Ηράκλειο & Πάτρα).

Τις επόμενες ημέρες, θα ξεκινήσει ο δειγματοληπτικός έλεγχος των Πρατηρίων του Γ΄ κύκλου (Υπόλοιπη Επικράτεια).

Με βάση την ενημέρωση που υπάρχει από τα στελέχη της κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. οι εκταμιεύσεις για τα πρατήρια του Ά κύκλου θα ξεκινήσουν από τα τέλη Ιουνίου 2017 και θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες και για τα πρατήρια του Β' Κύκλου αλλά και του Γ' Κύκλου.

Το αντικείμενο των έλεγχων είναι η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο Δικαιούχος σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης.
Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης (πρότασης κάθε Δικαιούχου), σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης. 
Ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, αντιστοιχεί σε υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
Η πραγματοποίηση των δαπανών οι οποίες αναφέρονται στο Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Πράξης και η επιλεξιμότητά τους με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης.
Η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, περιλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας.
Το έργο των Ελεγκτών κάθε Ομάδας Επιτόπιας Επαλήθευσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και την υποβολή της στην ΚτΠ Α.Ε.


Ο αριθμός ελεγκτών επιτόπιας επαλήθευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2), ανά επιτόπια επαλήθευση.
Στο έλεγχο θα πρέπει να υπάρχει και η παρουσία του Εγκαταστάτη.

 

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση καθώς και τη λίστα των πρατηρίων:Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166