Πράσινο τέλος στο Πετρέλαιο Κίνησης από 1-1-2021 !


Από 1ης Ιανουαρίου 2021, καθιερώθηκε το πράσινο τέλος το οποίο επιβαρύνει το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) της παρ. 1 του αρ. 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), εξαιρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του προϊόντος αυτού.

Επίσης, με την παράγραφο 3 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (“diesel”) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, εφαρμόζεται αναλογικά και για το πράσινο τέλος.

Συνεπώς, το εν λόγω ενεργειακό προϊόν, όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ε.Ε., 1 συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής του σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις προαναφερθείσες διατάξεις, απαλλάσσεται, εκτός από τον ΕΦΚ και από το πράσινο τέλος. Επισημαίνεται ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις έχουν έναρξη ισχύος την 01/01/2021 και ως εκ τούτου το πράσινο τέλος θα επιβάλλεται και θα βεβαιώνεται επί των παραστατικών που θα υποβάλλονται από την εν λόγω ημερομηνία στον ΑΛΕ Προϋπολογισμού 1110904001 (κωδ. μηχαν. 670).

Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε την σχετική διάταξη.Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166