Προχωρούν οι εγκαταστάσεις συστημάτων Εισροών Εκροών και συστημάτων GPS στα πλωτά μέσα μέχρι τον Φεβρουάριο 2018 με το νέο σχετικό ΦΕΚ!


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση με την οποία ρυθμίζεται το πρόβλημα της καθυστέρησης στην παραλαβή ηλεκτρονικών συστημάτων Ελέγχου Εισροών Εκροών στα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.

Με την συγκεκριμένη απόφαση προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 4 της αριθμ. 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 κοινή υπουργικής απόφασης ως εξής:

« Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα για τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών -εκροών και διαθέτουν έγγραφη προσφορά από τον εγκαταστάτη πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και εντός μηνός παραγγελία, αλλά το σύστημα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που αφορούν τον εγκαταστάτη, γεγονός που βεβαιώνεται γραπτά, απαλλάσσονται από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εφόσον η εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρωθεί έως την 28/2/2018.»

Το άρθρο 4 της απόφασης η οποία καθορίζει τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων, κωδικοποιείται ως εξής:

Άρθρο 4»

«Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης Αποστολή στοιχείων

Όλα τα πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 ή στον πρώτο κατά νόμο δεξαμενισμό από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της παρούσας, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System GPS), συλλογής και αποστολής δεδομένων. Μετά την εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων και μετά την ανακοίνωση της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων ακολουθεί δοκιμαστική λειτουργία δύο (2) μηνών οπότε και άρχεται η παραγωγική λειτουργία όπου αποστέλλονται τα στοιχεία σε συνεχή βάση.

Όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα για τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών -εκροών και διαθέτουν έγγραφη προσφορά από τον εγκαταστάτη πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και εντός μηνός παραγγελία, αλλά το σύστημα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που αφορούν τον εγκαταστάτη, γεγονός που βεβαιώνεται γραπτά, απαλλάσσονται από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εφόσον η εγκατάσταση του συστήματος ολοκληρωθεί έως την 28/2/2018.

 

Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε την σχετική νέα απόφασηΕπικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166