Έλεγχοι στα πρατήρια του Νομού Ημαθίας !


Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Γεν. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και με Αρ.Πρωτ. 229700/10290 αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κου Κωνσταντίνου Καλαιτζίδη, με θέμα, την διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων στις εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων – υγραερίου και μικτών πρατηρίων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.


Συγκεκριμένα:
Α. Ορίζουμε για την διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων – υγραερίου και μικτών πρατηρίων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και συνεργείων επισκευής και συν τήρησης αυτοκινήτων , μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων τους παρακάτω τεχνικούς υπαλλήλους:


1) Σπυρίδου Καλλιόπη, αναπληρώτρια προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Α΄.
2) Μέσκο Χρήστο, υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τ.Ε. Μηχανικών Αυτοκινήτων με βαθμό Α’.
3) Πολυμένη Κωνσταντίνο, υπάλληλο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τ.Ε. Μηχανικών Αυτοκινήτων με βαθμό Γ’.
Β. Οι παραπάνω μηχανικοί ύστερα από τις επιθεωρήσεις-ελέγχους θα υποβάλουν σχετική έκθεση εφόσον απαιτείται.
Γ. Κατά της Απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί προσφυγή από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07-6-2010 ) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
Δ. Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση σχετική με το αντικείμενο αυτό.

 

Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε την σχετική απόφασηΕπικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166