Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται οι ενδεικτικοί επιτόπιοι έλεγχοι για την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων των Συστημάτων Εισροών - Εκροών από ελεγκτές της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. !


Ελεγκτές της Κοινωνίας της πληροφορίας Α.Ε πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε συγκεκριμένα πρατήρια για τα οποία ενημερώνονται εγκαίρως οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες Πρατηρίων. 


Συγκεκριμένα έχουν ξεκινήσει και ολοκληρώνονται τις προσεχείς ημέρες οι έλεγχοι σε πρατήρια του Α' κύκλου (Αττική - Θεσσαλονίκη).
Από τις αρχές Μαΐου ξεκινά δειγματοληπτικός έλεγχος στα πρατήρια του Β' Κύκλου (Ηράκλειο, Μαγνησία, Λάρισα, Ιωάννινα & Πάτρα).
Από τις αρχές Ιουλίου και μετά θα ξεκινήσει ο δειγματοληπτικός έλεγχος των Πρατηρίων του Γ΄ κύκλου (Υπόλοιπη Επικράτεια).


Με βάση την ενημέρωση που υπάρχει από τα στελέχη της κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. οι εκταμιεύσεις για τα πρατήρια του Ά κύκλου θα ξεκινήσουν από τα τέλη Μαΐου 2017 και θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες και για τα πρατήρια του Β' Κύκλου αλλά και του Γ' Κύκλου.


Το αντικείμενο των ελέγχων είναι η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο Δικαιούχος σχετικά με τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της πράξης (πρότασης κάθε Δικαιούχου), σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή απόφασης χορήγησης ενίσχυσης. Ότι η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική, αντιστοιχεί σε υλοποιημένο φυσικό αντικείμενο και τεκμηριώνεται η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου.


Η πραγματοποίηση των δαπανών οι οποίες αναφέρονται στο Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης Πράξης και η επιλεξιμότητά τους με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης. Η τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων, περιλαμβανομένων των κανόνων δημοσιότητας. Το έργο των Ελεγκτών κάθε Ομάδας Επιτόπιας Επαλήθευσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και την υποβολή της στην ΚτΠ Α.Ε..


Ο αριθμός ελεγκτών επιτόπιας επαλήθευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2), ανά επιτόπια επαλήθευση.Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166