Καθορισμός όρων και προϋποθέσεις ίδρυσης ιδιωτικών πρατηρίων


Με την Υπουργική Απόφαση 37776/2645/2017 και το αντίστοιχο ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017, έγιναν γνωστά οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Ιδιωτικών Πρατηρίων καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου) αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων, και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Στο παρακάτω Link μπορείτε να δείτε στο σχετικό ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2017:Επικοινωνία

Γ. Παπανδρέου 5

(Πρώην Ανθέων)

546 45 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166