Οι ασύρματες επικοινωνίες όχι μόνον βελτιώνουν την κινητικότητα μας και δημιουργούν νέους τρόπους εργασίας και ζωής, αλλά επιτρέπουν την άμεση ανάπτυξη και ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους επένδυσης. Από νωρίς η RayCom αναγνώρισε τις σύγχρονες ανάγκες ασύρματης συνδεσιμότητας αποκτώντας μεγάλη εμπειρία σε αυτόν τον τομέα.
Τα ασύρματα δίκτυα δεδομένων, αντικαθιστούν μεγάλο αριθμό των υπαρχόντων καλωδιακών δικτύων, είτε σε τοπικό επίπεδο (LAN ή WLAN) είτε σε επίπεδο συνδεσιμότητας απομακρυσμένων σημείων (WAN), με τη χρήση αμφίδρομων δορυφορικών και μικροκυματικών επικοινωνιών. Σήμερα δε υποκαθιστά το τοπικό βρόχο είτε με την μορφή LMDS είτε σε ασύρματα Hot Spots (κοινόχρηστα WLAN).
Η υλοποίησή τους περιλαμβάνει τη χρήση μικροκυμάτων, laser ή ραδιοσυχνοτήτων. Τα ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των μισθωμένων γραμμών φωνής και δεδομένων, με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία των εργαζόμενων και την επέκταση του υπάρχοντος καλωδιακού δικτύου. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται και ως δευτερεύοντα δίκτυα (επικουρικά ή εφεδρικά/back-up), για την εξασφάλιση συνέχειας σε περίπτωση προβλημάτων του πρωτεύοντος δικτύου ή ως εναλλακτική όδευση.


Video Conference

Η RayCom έχει την ηγετική θέση στην διάθεση λύσεων Video Conferencing στην Ελληνική Αγορά. Οι διεθνείς συνεργασίες με κατασκευαστές αξιόλογων συστημάτων τηλεδιάσκεψης έχει ξεκινήσει από το 1997 και έτσι έχει αποκτήσει μεγάλη πελατειακή βάση.
Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα εφαρμογών της Τηλεδιάσκεψης είναι στις περιοχές των Τηλεσυνεργασιών, η Τηλεργασία, η Τηλεκπαίδευση και η Τηλεϊατρική. (Collaborative conferences, Τele-medicine, Tele-learning, Tele-education and Tele-training).
Οι εφαρμογές Video Conference (Τηλεδιάσκεψη), προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας για επιχειρήσεις και οργανισμούς, μέσω αμφίδρομης ταυτόχρονης μεταφοράς ήχου και εικόνας, μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις ή σε περιοχές που υπάρχει δυσκολία μετακίνησης.
Τα κύρια πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι εφαρμογές Τηλεδιάσκεψης, είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου ανταπόκρισης, η ταχύτατη μετάδοση της ζητούμενης πληροφορίας, η δημιουργία θετικού κλίματος εργασίας και βέβαια η μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών ή ολοκλήρωσης ενός έργου.
Παράδειγμα είναι η βελτιστοποίηση της συνεργασίας εργαζομένων μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα  και σε άλλες πόλεις με αποτέλεσμα τα σστελέχη της να ταξιδεύουν συνεχώς για ενημέρωση. Εφαρμόζοντας τυπικές λύσεις Τηλεδιάσκεψης επιτυγχάνουν συχνότερη ολοκληρωμένη συνεργασία μειώνοντας σημαντικά το ταξιδιωτικό κόστος καθώς και το χάσιμο χρόνου.


Στην ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι το κύριο μέσο ταυτόχρονης εκπαίδευσης (synchronous e-learning). Η μετάδοση των ψηφιοποιημένων μέσων (εικόνα, ήχος) καθώς και πληροφοριών (data) γίνεται μέσω τηλεπικοινωνιακού μέσου ISDN είτε μέσω ψηφιακών ευθειών είτε μέσω Διαδικτύου (Internet). H αύξηση των επιδόσεων των δικτύων παροχής Internet και η βελτίωση της τεχνολογίας του σχετικού εξοπλισμού επιτρέπει την οικονομικότερη χρήση του Video Conferencing με άμεσο αποτέλεσμα την εξάπλωσή του στους καταναλωτές. Συνήθως μία κλήση Video Conference υποκαθιστά μια τηλεφωνική κλήση (point to point). Για την υλοποίηση Video Conferencing μεταξύ πολλών σημείων αξιοποιούνται Video Conferencing Bridges οι οποίες πέραν αυτής της λειτουργίας επιτρέπουν την σύνδεση πολλαπλών μέσων μετάδοσης και έτσι ενοποιούνται σε ένα περιβάλλον τηλεδιάσκεψης κλήσεις από ISDN, ψηφιακά δίκτυα και Internet.

 

 


Επικοινωνία

Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας 104Α

546 43 Θεσσαλονίκη


T. (+030) 2310 816 166